กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 15

     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 มอบหมายให้
นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมผอ.ส่วน/โครงการฝั่งอันดามัน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
เกี่ยวกับการคาดหมายสถานการณ์น้ำในภาพรวมแนวทางและวิธีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยการสนับสนุนเครื่องจักรกล
และความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกระบี่ จังหวัดกระบี่
     จากนั้น เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจสอบความพร้อม ของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนชนิดต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยมี นายชนินทร ไกรนรา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ