กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 โครงการรู้ทันความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

    วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณภพ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ 15 จัดโครงการรู้ทันความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อป้องกันความเสี่ยง ให้กับกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานชลประทานที่ 15 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเดินชีวิตที่ดี
ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15