กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 ประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อทดสอบระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบ เรียล ไทม์ จากกล้องวงจรปิด

    วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายบุญชอบ  หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อทดสอบระบบติดตาม
สถานการณ์น้ำแบบเรียล ไทม์ จากกล้องวงจรปิดจากโครงการชลประทานทั่วประเทศ และ 2 ส่วนแสดงข้อมูลจากระบบโทรมาตร
ทั่วประเทศ 700 กว่าสถานี เพื่อให้เทคโนโลยีรองรับซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
ด้านน้ำ และสำนักงานชลประทาน 17 สำนักงานทั่วประเทศเข้าด้วยกันด้วยระบบการประชุมผ่านทางไกล เพื่อช่วยให้การนำเสนอข้อมูล
และสั่งการในการบริหารจัดการน้ำ สามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ตลอดเวลา 
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15