กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC

    วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน
และนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ในประเด็น “ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
SWOC” โดยให้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 เชื่อมต่อระบบ VDO Conference กับ SWOC สำนักงานชลประทานที่ 15

    โดยนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์ฯ ในการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ให้มีความเป็นเอกภาพและมีความเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ จะออกรายการในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง