กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

 ประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
มอบหมายให้ นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมรับคณะทำงานติดตามงานนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าของงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 15