กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560

    วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและติดตามการจัดทำเว็บไซต์งานตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 5 ประสาน(เกษตรทฤษฎีใหม่) เกษตรแบบแปลงใหญ่
Zoning /Design by Agri-Map สนับสนุนน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15