กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ฯ

    วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ประธานคณะทำงานติดตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ของนางสาวอักษร เชาวลิต เลขที่ 44/15 หมู่ 3
ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
    จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนเกษตรกร นายนพพล พืชโรจน์ 30/9 หมู่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงซึ่งเป็นเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงไก่ ปลูกกล้วยหอมทอง ส้มโอ หม่อนเบอรี่ และขุดบ่อสำหรับเลี้ยงปลา
ทำให้มีรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว และลดรายจ่ายในครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายนพดลฯ ฝากขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมชลประทานที่ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำ และจะได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อแผ่นดินไทยต่อไป