กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ

     วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา)
กรมชลประทาน ประธานคณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดู เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำ และสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
เพื่อรับและนำไปประสานงานต่อตามความต้องการของกลุ่มฯ และจะได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้เกษตรกร
ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดินไทยต่อไป
     หลังจากนั้นเดินทางต่อเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายคลองนบพิตำ
อันเนื่องมาจากพะราชดำริ ตำบลกรุงเชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสัมภาษณ์ นายสุธรรม รัตนแก้ว
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองนบพิตำ