กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    คณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่

    วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ประธานคณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ และเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ