กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายฯ

    วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา)
กรมชลประทาน ประธานคณะทำงานติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง สวนเกษตรนายสุริยันต์ กุมารน้อย หมู่ 6 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สวนเกษตรนายโสรัจ โสมคล้าย
หมู่ 1 ต.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และสวนเกษตรนายประสาท คำมะเนิน หมู่ 7 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงหมู ไก่
เลี้ยงปลาในนาข้าวแบบพึ่งพา การปลูกผักกางมุ้ง ทำให้มีรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว และลดรายจ่ายในครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พร้อมนี้ยังให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จากนั้นเดินทางต่อไปยังฝายคลองยาพร้อมอาคารประกอบ
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้