กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำร

    วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงาน
พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคทึ่ 4 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ที่ทำการโครงการเลขที่ 98/5-6 หมู่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช