กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    จัดอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

    วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 15 จัดอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดย นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณภพ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้เชิญนางอรพรรณ ภัคมนตรี นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน จากศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช กรมอนามัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15