กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สำนักงานชลประทานที่ 15 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560

    วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/ 2560 โดยติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานทั้งของโครงการและหน่วยงานฝาก
เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 15