กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     สชป.15 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”

    
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายปริญญา  สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในพิธีการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สามารนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฯ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร
อาจารย์อมรุณี รัตนรัต จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  มาให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ในการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ทั้งหมดจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15