กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     ประชุมการจัดทำและอัพโหลดฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

    
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายไตรรงค์ โสภาผล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายวิศวกรรมและผู้แทนฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้าน GIS เข้าร่วมประชุมการจัดทำอัพโหลดฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ วิศวกรชลประทานชำนาญการและคณะ
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 15