กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

    
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
มอบหมายให้นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายไตรรงค์ โสภาผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวม 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศล
เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี โดยการเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระกุศล แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยความซาบซึ้งใจและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี
และถวายความกตัญญูกตเวที ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 15