กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สชป.15 ประชุม ภายใต้หัวข้อใจถึงใจของ “แกนนำเรื่องน้ำ” ในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน

    
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายปริญญา  สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายชเนทธิ์ สอนลิลา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง นายภราดร คณะแนม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
นายชนินทร  ไกรนรา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน เข้าร่วมประชุม เวทีพูดคุยจากใจถึงใจของแกนนำเรื่องน้ำในพื้นที่นครศรีธรรมราช
และภาคใต้ตอนบน ภายใต้โครงกรเสริมศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
     โดยมี นายสุจินต์  หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายอัตถพงษ์  ฉันทานุมัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดน่าน นายพรมงคล ชิตชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 ดร.วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน มีโอกาสรู้จักและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตรงระหว่างกัน อันจะส่งผลต่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมในอนาคตที่ดีต่อไป