กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    สชป.15 ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
มอบหมายให้ นางเจียมจิต บุญศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสงบ สะโตน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนในการรับมอบ เป็นเงิน 20,000.- บาท พร้อมยังร่วมบริจาคกับรัฐบาล
ในบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาทำเนียบรัฐบาล
เป็นเงิน 24,330.-บาท รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 44,330.-บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)