กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช


    
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางลงพื้นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจราชการ ในการนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการประชุม
และมอบนโยบายการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และฟังบรรยายสรุป การบริหาร จัดการน้ำที่ผ่านมาและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จากอธิบดีกรม ชลประทาน และ รับฟังปัญหา
อุปสรรคการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ตั้งโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พร้อมพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ มอบเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเรือท้องแบนให้แก่นายอำเภอเพื่อนำไปให้ชุมชนการจัดการภัยพิบัติตนเอง
และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม