กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15
   ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุกภัยภาคปฏิบัติการเชิงรุก


    
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคปฏิบัติการเชิงรุกก่อนน้ำมา และระหว่างน้ำมา และพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ณ ศูนย์นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยกรมชลประทาน และสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ การเตรียมแผนการติดตามตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งส่วนประกอบและอาคารชลประทานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมาถึง การบริหารจัดการน้ำในคู คลองธรรมชาติ คลองชลประทานและพื้นที่การเกษตร โดยการพร่องน้ำก่อนถึงฤดูฝนตกหนักให้มีที่ว่างมากพอ สามารถรองรับน้ำฝนหรือน้ำหลากได้บางส่วน ซึ่งจะต้องไม่เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรในพื้นที่การตรวจสอบความพร้อม ใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ งานขุดลอก และกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน คลองธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำและการระบายน้ำ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม