กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ ฯ


    
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมต้อนรับนายธีระ วงษ์เจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและรับฟังบรรยายสรุปโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
และภาพรวมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชมระบบการระบายน้ำของประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และพบปะตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง     

     


ดูรูปเพิ่มเติม