กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

   องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


    
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงบรรยายสรุป ทั้งนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมชมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของโครงการฯ
    จากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พร้อมพบปะราษฎรและ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์
พร้อมร่วมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และฝายคลองไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม