กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสตร์พระราชากับกรน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ


    
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทานจัดขึ้น สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน และข้าราชการที่สนใจในทุกสายงาน เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานอย่างยั่งยืนของกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม