กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-เกาหลี (KRC) ครั้งที่ 5


    
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
พร้อมด้วยนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ การชลประทานไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (KRC) ครั้งที่ 5
โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 5
(The 5 th RID – KRC Meeting of Joint Steering Committee (JSC) on the Technical Cooperation in the Field of Water
Resources and irrigation Development ) ขึ้นเพื่อดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมชลประทาน – สาธารณรัฐเกาหลี
(KRC) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม