กลับสู่หน้าหลัก กิจกรรม สำนักงานชลประทานที่ 15

     ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฯ


    
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ระดับภาค(ภาคใต้) ประจำปี2562 ได้เดินทางมายังสำนักงานชลประทานที่ 15 เพื่อใช้สถานที่ในการประเมิน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น.
นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 คณะทำงานดำเนินการประเมินฯ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานกระบี่ ,ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
,ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก


     

     


ดูรูปเพิ่มเติม