หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

 
 

ประวัติสำนักงานชลประทานที่ 15 ::

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายฟื้นฟูบูรณะประเทศ รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและชำระหนี้สินเนื่องจากภาวะสงคราม จำเป็นจะต้องจัดหารายได้เพิ่มขึ้น ในช่วงนั้นข้าวและไม้สัก เป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นลำดับต้นๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดการผลิตข้าวเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการใช้บริโภคภายในประเทศ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานจึงได้เร่งรัดงานพัฒนาแหล่งน้ำที่หยุดชะงักในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้ขยายหน่วยงานชลประทานเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศ โดยได้จัดตั้งโครงการชลประทานราษฎร์ขึ้นทั่วทุกภูมิภาค สำหรับภาคใต้ได้จัดตั้งโครงการชลประทานราษฎร์ส่วนใต้ขึ้น ในปี พ.ศ.2490 มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีหน้าที่รับผิดชอบงานชลประทานในเขตภาคใต้ทั้งหมด และได้ก่อสร้างโครงการชลประทานแห่งแรกขึ้นในภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ.2491 คือ โครงการทำนบคลองพิกุลทอง ที่อำเภอ   ควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมกันนั้นก็ได้เริ่มสำรวจวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ     การเพาะปลูกในเขตภาคใต้ และได้ก่อสร้างโครงการชลประทานต่อเนื่องมาเป็นลำดับตามกำลังงบประมาณที่ได้รับ

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานออกเป็น กองในส่วนกลาง 22 กอง และสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค 12 สำนักงาน ในส่วนของภาคใต้แบ่งเป็น 2 สำนักงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 11 มีขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต ตั้งแต่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

            ในปี พ.ศ.2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่ โดยมีกองในส่วนกลางรวม 25 กอง แต่ก็ยังคงมีสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 สำนักงานเท่าเดิม

            ในปี พ.ศ.2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่ โดยมีกองในส่วนกลางรวม 7 กอง 9 สำนักฯ  โดยในส่วนภูมิภาคยังคงมีสำนักงานชลประทาน จำนวน 12 สำนักงานเท่าเดิม

            ในปี พ.ศ.2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่ โดยมี 3 กอง 1 ศูนย์ 11 สำนักฯ และในส่วนภูมิภาคได้ขยายเพิ่มสำนักชลประทานเป็น 17 สำนักฯ จนถึงปัจจุบัน


 
 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ