หน้าแรก แผนยุทธศาสตร์ คำรับรองปฏิบัติราชการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์น้ำ หนังสือเวียนภายใน คลังความรู้ สชป.15
นายปริญญา สัคคะนายก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
 

 
     ประวัติความเป็นมา
     ทำเนียบผู้อำนวยการ
     โครงสร้างหน่วยงาน
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
     วิสัยทัศน์
     ติดต่อเรา
 

 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ส่วนวิศวกรรม
      ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
      ส่วนแผนงาน
      ส่วนเครื่องจักรกล
 

 
     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
     โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
     โครงการชลประทานกระบี่
     โครงการชลประทานพังงา
     โครงการชลประทานภูเก็ต
     โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
     โครงการส่งน้ำปากพนังบน
     โครงการส่งน้ำปากพนังล่าง
     โครงการก่อสร้าง 15
     ศูนย์อำนวยการและประสาน ฯ
 

 
 

สำนักงานชลประทานที่ 15 เป็นหน่วยงานในพื้นที่กรมชลประทานมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
และรับผิดชอบงานด้านกรมชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลางประกอบด้วย

      จังหวัดนครศรีธรรมราช
      จังหวัดสุราษฏร์ธานี
      จังหวัดพังงา
      จังหวัดกระบี่
      จังหวัดภูเก็ต

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 21,793,216 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ชลประทาน 950,000 ไร่
ครอบคลุม    4    ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่

      ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
      ลุ่มภาคใต้ฝั่งตะวันตก
      ลุ่มน้ำตาปี
      ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา

          สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 15
รับผิดชอบประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 3 แห่ง ขนาดกลาง 39 แห่ง ขนาดเล็ก 501 แห่ง และโครงการอื่นๆอีก 33 แห่ง รวมปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ทั้งสิ้น 5,899.90 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 100,000 ไร่


 
 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่ : เมษายน 2559
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
โทรศัพท์ : 0 - 7544 - 3150 , 0-7544 - 3045 โทรสาร : 0 - 7544 - 3140

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานชลประทานที่ 15. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ